Investeren in de kwaliteit van het onderwijs: het kwaliteitsplan van Tilburg University

For the English version, click here

De huidige generatie studenten heeft er veelal mee te maken: een studielening die maandelijks hoger wordt. In 2015 werd namelijk de basisbeurs afgeschaft en ingeruild voor het nieuwe leenstelsel. Toendertijd beloofde het kabinet dat het vrijgekomen geld in de kwaliteit van het hoger onderwijs zou worden gestopt. Het totale investeringsbedrag, ongeveer 1 miljard euro, zou uitgesmeerd worden over een aantal jaren. Wat we nu zien is dat vooral de generatie studenten tussen 2015 en 2017 de dupe is van de nieuwe regeling en nauwelijks profiteert van de investeringen. Het totaal geïnvesteerde bedrag in deze periode bedroeg 280 miljoen euro, een fractie van de beloofde 1 miljard euro door de toenmalige minister Bussemaker. In dit artikel gaat de redactie van Faces Online dieper in op de vraag: waar is het geld van de afschaffing van de basisbeurs gebleven? En wat zijn de investeringsplannen van onze eigen universiteit?

Waar is het geld na het afschaffen van de basisbeurs gebleven?

Sinds 2018 krijgen hogescholen en universiteiten rechtstreeks geld van het ministerie om te investeren in de kwaliteit van het onderwijs: het zogeheten studievoorschot. Dit bedrag is gekoppeld aan het aantal studenten. Hoe hoger het aantal studenten, des te hoger het studievoorschot van de desbetreffende universiteit of hogeschool. In 2018 bedroeg het studievoorschot voor de hogescholen 114 miljoen euro, voor de universiteiten was dit 69 miljoen euro. In 2019 heeft het ministerie 119 miljoen euro uitgekeerd aan de hogescholen. Voor de universiteiten werd dit bedrag verhoogd naar 72 miljoen euro. Deze stijging is vooralsnog grotendeels te verklaren door het toegenomen aantal studenten wat zich in 2019 heeft aangemeld ten opzichte van 2018. 

Om dit vanuit een beter perspectief te bekijken is het goed om dit bedrag te berekenen per student. De student die zijn basisbeurs moest inleveren, krijgt ongeveer 30 euro per maand indirect ‘terug’ als investeringsgeld. De onderwijsinstellingen moeten de plannen omtrent deze investeringen uitwerken in een ‘kwaliteitsplan’. Vaak zijn deze kwaliteitsplannen niet expliciet, maar ze geven een globaal overzicht van de daadwerkelijke investeringen. Volgens de onderwijsinstellingen wordt het studievoorschot voornamelijk besteedt aan intensiever en kleinschaliger onderwijs. Een toename en verbetering van de begeleiding van studenten staat hierbij centraal. Daarnaast is onderwijsdifferentiatie een ander belangrijk punt voor veel onderwijsinstellingen. Hierbij moet je denken aan de ontwikkeling van nieuwe vakken of een nieuwe manier van les geven. Door COVID-19 zullen de investeringen omtrent het intensievere en betere onderwijs nog niet kunnen worden uitgevoerd. Wel biedt COVID-19 kansen om zich te richten op de ontwikkeling van het online lesgeven, wat in de toekomst steeds belangrijker gaat worden. 

De investeringsplannen van Tilburg University: het kwaliteitsplan.

Tilburg University is één van de universiteiten die aanspraak maakt op het studievoorschot, maar dit ging niet vanzelf. Om aanspraak te maken op de studievoorschotmiddelen moest een volledig uitgewerkt plan worden aangeleverd bij de overheid. De plannen van onze universiteit werden afgewezen door minister Van Engelshoven in december 2019, ruim vier jaar na het afschaffen van de basisbeurs. Afgelopen september lukte het Tilburg University als één van de laatste universiteiten van Nederland toch om een positief advies te krijgen vanuit Den Haag, maar wat zijn deze plannen van de universiteit precies? Wij, Faces Online, zochten het uit. 

De minister van OCW besloot in het sectorakkoord van 2018 dat universiteiten in zes thema’s kunnen investeren met de studievoorschot middelen. Namelijk in; intensiever en kleinschalig onderwijs, meer en betere begeleiding voor studenten, studiesucces van studenten, onderwijsdifferentiatie, passende en goede onderwijsfaciliteiten en verdere professionalisering van docenten. Tilburg University zet in op alle zes de thema’s voor onderwijskwaliteit, omdat deze thema’s aansluiten bij de ambities uit haar strategisch plan. 

“Om te beginnen zal TiSEM jaarlijks extra docenten gaan aanstellen. Hiervoor is bijna 6,3 miljoen euro uitgetrokken”

Tilburg University heeft ervoor gekozen om alle studievoorschot middelen decentraal te besteden. Dit houdt in dat de bedragen via het interne bekostigingsmodel toegewezen worden aan de vijf faculteiten. Het lijkt ons een goed idee om eens in te zoomen op de plannen van de faculteit waarin wij als Faces Online-redacteuren actief zijn: TiSEM, Tilburg School of Economics and Management. 

Om te beginnen zal TiSEM jaarlijks extra docenten gaan aanstellen. Hiervoor is bijna 6,3 miljoen euro uitgetrokken. Om studenten beter te begeleiden investeert de faculteit daarnaast in de scholing van studentmentoren, een professionele trainer zal worden ingehuurd om hen te begeleiden. TOP-ouder worden zal hierdoor steeds meer verantwoordelijkheden vergen. Daarnaast wordt er ingezet op het beter begeleiden van internationale studenten. Door middel van workshops zullen alle studenten interculturele vaardigheid workshops krijgen en wordt er ingezet op het verbeteren van de scriptiebegeleiding. 

Met de kwaliteitsafspraken wordt door TiSEM ook nog geïnvesteerd in betere loopbaanbegeleiding, zal een deel van de premasters worden gedigitaliseerd en zal het PASS-programma worden uitgebreid naar tweede en derdejaars bachelorstudenten. Een andere ondervinding is dat er bijna een half miljoen wordt aangetrokken voor toetsdeskundigen, zij gaan docenten coachen op het gebied van toetskwaliteit. 

Dit is nog maar een deel van de plannen van TiSEM, er liggen nog een hoop andere plannen klaar welke te vinden zijn op de website van NOSop3. Ook de andere faculteiten van onze universiteit zijn hard aan het schroeven aan de weg naar beter onderwijs.

Conclusie

De generatie studenten van afgelopen jaren zullen helaas weinig gaan merken van al deze plannen van de universiteit en vooral last hebben van hun studieschuld. Desondanks zien wij mooie plannen op tafel bij de verschillende faculteiten en wij hopen dat uiteindelijk alle studenten hier profijt van mogen gaan hebben. De bedragen zullen betrekking hebben op de periode van 2019 tot en met 2024, hierna zal er opnieuw geëvalueerd en bekeken gaan worden wat het effect van het afschaffen van de basisbeurs en het toewijzen van studievoorschot middelen precies geweest is.

reacties