MSc Accountancy: Master File vs. Thesis – wat is het verschil?

For the English version, click here

De afgelopen jaren is er veel discussie geweest over de vraag of een scriptie aan het eind van een master de student daadwerkelijk helpt om in de praktijk een betere werknemer te worden. Velen hebben betoogd dat een proefschrift de vaardigheden van de student kan verbeteren en zijn/haar capaciteiten kan vergroten, terwijl anderen juist claimen dat het geen extra waarde toevoegt aan het werk wat ze uiteindelijk zullen gaan doen. Dit is het geval geweest binnen de accountancy sector. Tilburg University heeft hierop gereageerd door een andere weg in te slaan dan andere universiteiten als het gaat om het schrijven van een scriptie. Ze hebben gezocht naar een betere aansluiting tussen studenten en hun toekomstige baan. Dit heeft ertoe geleid dat de MSc Accountancy aan Tilburg University vanaf het academisch jaar 2019-2020 de MSc File Accountancy, beter bekend als de Master File, heeft geïntroduceerd ter vervanging van de scriptie voor de afstuderende accountancy studenten.

Master File

Je zou jezelf al afvragen, wat is de Master File; en wat maakt het zo bijzonder? De Master File is een meer praktijkgerichte scriptie, maar met een duidelijke academische basis, en bestaat uit drie delen, namelijk een Business Application, een Replication Study en een Research Note. De Business Application draait om een bestaand probleem dat door een bedrijf naar keuze wordt ervaren. Dit bedrijf krijgt vervolgens advies door middel van gepubliceerd academisch onderzoek waarvan de bevindingen worden toegepast op de individuele casus. Dit omvat dus een meer diepgaande literatuuronderzoek vergeleken met de reguliere (oude) accountancy scriptie. 

In de Replication Study moeten studenten een reeds gepubliceerd onderzoek selecteren dat ze moeten repliceren met een goed gemotiveerde variatie in de context en/of het tijdstip van de studie. Dit deel van de Master File is bedoeld om je vaardigheden in data-analyse te behandelen en te trainen, die voorheen getest werden in het laatste deel van de reguliere scriptie.

Het derde component is de Research Note. De Research Note benadert een scriptie zoals de meesten die kennen, maar heeft bewust een kortere lengte. Het doel van de Research Note is dat de student met een creatief idee komt voor een nieuw onderzoek en een plan ontwikkelt voor de uitvoering hiervan. Het volledige onderzoek moet dus niet worden uitgevoerd, maar het plan moet worden onderbouwd met literatuuronderzoek en de student moet de juiste data-analyses beoordelen die gebruikt zou moeten worden.

Al deze drie onderdelen vormen samen de Master File. De eerste twee onderdelen wegen elk 25% van het eindcijfer en het derde onderdeel 50% van het eindcijfer. Elke component is ook gekoppeld aan een verschillend veld binnen accountancy. Je kan bijvoorbeeld je Business Application component uitvoeren in het vakgebied van Management Accounting; je Replication study in het vakgebied Financial Accounting; en je Research Note in het vakgebied van Auditing.

Belangrijkste verschillen

Toch is het na het uitvoeren van de Master File moeilijk om een duidelijk verschil te vinden tussen de reguliere scriptie en de Master File. De belangrijkste verschillen liggen in de context waarin het wordt gegeven en in de vaardigheden waarop ze zich richten. De Business Application brengt je direct in contact met de praktijk en laat je met behulp van de academische literatuur een werkelijk probleem oplossen, wat niet het geval is bij de reguliere scriptie. De Replication Study richt zich meer op het repliceren van een studie, terwijl een reguliere accountancy scriptie een aanvulling en een duidelijke bijdrage aan het wetenschappelijk veld en/of de praktijk nodig heeft. Bij de Research Note ligt het belangrijkste verschil in de uitvoering van het project. Je voert hierbij namelijk geen volledige scriptie uit, waardoor de uitvoering van empirische toetsen beperkt is (ondanks dat ze wel gepland moeten zijn).

Voor- en nadelen

Na een interview met zowel studenten¹ die via de Master File zijn afgestudeerd en studenten die de ‘oude’ scriptie hebben voltooid, zijn er een aantal voor-en nadelen van de Master File genoemd in vergelijking met de ‘oude’ scriptie.

Een voordeel die vaak door de geïnterviewden is aangegeven was de opzet van de Master File. De meeste studenten zijn het erover eens dat het uitvoeren van de Business Application en de Replication Study vóór de Research Note hen erg heeft geholpen. De reden hiervoor is dat ze de vaardigheden die ze in de eerste twee onderdelen van de Master File hebben opgedaan, konden toepassen op het derde onderdeel. Vervolgens gaven studenten aan dat ze de meer praktijkgerichte opzet die de Master File hanteert, zeker op prijs stelden.

Verder gaf bijna elke geïnterviewde student aan dat ze het verdiepen in drie verschillende accountancy vakgebieden in vergelijking met slechts één ook als een voordeel hebben ervaren.”

Verder gaf bijna elke geïnterviewde student aan dat ze het verdiepen in drie verschillende accountancy vakgebieden in vergelijking met slechts één ook als een voordeel hebben ervaren. Dit draagt bij aan een bredere kennis binnen het vakgebied accountancy en heeft ook bijgedragen aan het vergroten van hun expertise op alle drie de gebieden. Een student die de ‘oude’ thesis uitvoerde, zei ook dat ze vooral jaloers was op de studenten die de Master File volgden. “De vaardigheden die zij hebben opgedaan tijdens het uitvoeren van de Replication Study waren veel inzichtelijker dan de mijne. Ik had het gevoel dat ze minder hindernissen hadden bij het uitvoeren van de Research Note dan ik had bij het uitvoeren van mijn ‘oude’ thesis”. Tot slot vonden sommige studenten het idee om de werklast over het hele jaar te spreiden erg prettig. 

Deze spreiding draagt echter ook bij aan een van de veelgenoemde nadelen van de Master File, aangezien niet alle studenten dit waardeerden. “Het kan voordelen hebben om je werklast te spreiden over heel het jaar, maar het kan soms erg druk worden als je je reguliere vakken ernaast moet volgen.” Bovendien hebben studenten aangegeven dat ze meer begeleiding tijdens hun tweede opdracht, de Replication Study, op prijs zouden stellen. Met name het gebrek aan de juiste begeleiding in het repliceren van de data-analyse van vorige onderzoeken werd genoemd, omdat de meesten geen vakken in econometrie of geavanceerde statistiek hebben gehad in hun bachelor of pre-master opleiding. “De afwezigheid van het volgen van econometrische en/of geavanceerde statistiek vakken in je bachelor wordt duidelijk wanneer je jezelf probeert uit te dagen tijdens de Replicatiestudie voor een goed cijfer”.

Tot slot betekende het starten van de MSc Accountancy in het tweede semester, vanaf februari, dat je direct moest beginnen met de Research Note in plaats van de Business Application. “Dit haalt het voordeel van het uitvoeren van de Business Application en de Replication Study vóór je Research Note weg en kan als meer uitdagend worden ervaren voor binnenkomende studenten”, aldus een van de studenten die de Master File had uitgevoerd. 

Na het beoordelen van de interviews heeft de klankbordgroep² van de MSc Accountancy deze voor- en nadelen met de academisch directeur besproken en zij heeft aangegeven dat zij al zijn begonnen met het aanbrengen van wijzigingen in de Master File om een aantal van de door de studenten genoemde opmerkingen op te lossen. 

Slotopmerkingen van Sofie Vandenbogaerde (Academisch Directeur MSc Accountancy)

“De introductie van de Master File in onze MSc Accountancy aan Tilburg University maakte deel uit van een bredere update van ons MSc-programma (zoals uitgelegd in het artikel MSc Accountancy @ TiU: Klaar voor de toekomst). De eerste groep studenten heeft de Master File afgerond, wat betekent dat de tijd rijp is voor een eerste evaluatie. We verzamelden feedback van studenten (via het klankbord en via enquêtes) en van begeleiders (via teamvergaderingen met begeleiders op verschillende momenten tijdens het proces). We hebben veel positieve reacties ontvangen op de Master File en nuttige suggesties om de Master File verder te verbeteren. 

Een eerste opmerking van studenten heeft betrekking op de mate van de werkdruk in bepaalde periodes. De Master File bevat 3 rapporten, wat betekent dat studenten naar verschillende (tussen- en eind-) deadlines toe moeten werken. We hebben geprobeerd die deadlines op een redelijke manier vast te leggen, maar het is onvermijdelijk dat sommige deadlines conflicteren met de drukke periodes vlak voor Kerstmis en aan het einde van het academisch jaar. We zullen zeker rekening houden met de deadlines bij de planning van de Master File voor de volgende groep studenten.

Ten tweede hebben studenten aangegeven dat ze meer begeleiding en training willen met betrekking tot statistische programma’s (o.a. Stata), en dit op verschillende momenten in het Master File traject. Daarom zullen we online zelfstudiemodules ontwikkelen om studenten begeleiding te bieden op het moment dat ze die nodig hebben. Het plan is om online modules te ontwikkelen over het gebruik van statistische programma’s, maar ook bijvoorbeeld over het zoeken naar goede en relevante papers. We zijn ons bewust van de problemen die de studenten die in februari instromen hebben, en we zijn ervan overtuigd dat deze online modules een goede manier zijn om een aantal van deze problemen aan te pakken. We zijn ook aanvullende acties aan het bespreken om deze studenten een vlottere start te geven aan de Master File.

Over het algemeen zijn we van mening dat de Master File zeer waardevol is voor het opleiden van de toekomstige accountancy professionals. We zijn blij dat studenten dezelfde mening hebben en de Master File waarderen. Zoals bij elk nieuw project ontstaan er tijdens de eerste implementatie onverwachte problemen die moeten worden aangepakt. We waarderen de samenwerking met onze studenten over hoe we deze implementatieproblemen het beste kunnen aanpakken.”

Conclusie

Op basis van deze interviews kan worden geconcludeerd dat de meeste studenten voorstander zijn van de nieuwe Master File en zeker de Master File zouden selecteren boven de ‘oude’ scriptie als ze deze keuze zouden moeten maken. Aarzel dus niet om de MSc Accountancy van Tilburg University als afstudeerrichting te kiezen, maar profiteer van zo’n mooie aanvulling op je masteropleiding!


 

¹Alle studenten hebben aangegeven anoniem te blijven, dus zijn er geen namen genoemd in dit artikel.
²De klankbordgroep is een groep studenten die ingeschreven staan bij de master Accountancy aan Tilburg University, die elk kwartaal vergaderen om dingen te bediscussiëren die goed en minder goed gaan in hun masterprogramma, om zo het programma te verbeteren.

reacties