Hedgen tegen inflatie, is het mogelijk?

For English, click here.

De huidige inflatie is niemand ontgaan, en onder studenten heersen er grote zorgen om de hoogte hiervan. De eerste raming van het CBS geeft aan dat de inflatie in Nederland in oktober 16,8% was gebaseerd op voorlopige cijfers. Dit is een lichte daling ten opzichte van de inflatie in september, die 17,1% was. Desalniettemin is dit exorbitant hoog percentage, en gaat vermogen in rook op.

Huidige inflatie

De gemiddelde student beschikt natuurlijk over een niet zo’n groot vermogen. De prijsverhogingen zullen dus bij een aantal studenten zeer waarschijnlijk leiden tot een hogere schuld bij DUO, en daarbij komend is het rentepercentage sinds een aantal jaar weer gestegen naar 0,46%. Inflatie wordt gestuurd door factoren waar een individueel geen invloed op kan uitoefenen. Toch zijn er mogelijk andere manieren om inflatie tegen te gaan. Een aantal populaire manieren om koopkracht te behouden worden in dit artikel onder de loep genomen. Wellicht zijn er wat manieren om de zorgen af te nemen.

Goud

Het aanhouden van goud wordt door vele investeerders als een goede hedge tegen inflatie gezien. Zo zei Peter Schiff “goud zal schitteren in een inflatoire omgeving.” Om te kijken of goud inderdaad een goede manier is om waarde te behouden, zullen we kijken naar de resultaten van een paar wetenschappelijke artikelen. Ghosh et al. (2004) onderzocht of goud een effectieve inflatie hedge is. Via een empirische analyse komt er in het artikel naar voren dat over een lange tijd horizon goud inderdaad kan fungeren als een middel om af te dekken tegen inflatie. Echter wordt de nominale prijs van goud gedomineerd door korte termijn invloeden. Over een korte tijd horizon kan het dus heel nadelig uitpakken om in goud te investeren. Een investeerder die bijvoorbeeld in 1982 in januari zou hebben geïnvesteerd in goud, en dit zou hebben vastgehouden tot en met december in 1999 zou 59% in reële waarde hebben verloren. Beckmann en Czudaj (2013) komen in hun onderzoek tot dezelfde conclusie dat goud op de lange termijn gedeeltelijk inflatie kan hedgen. Met name consumentenprijzen zijn op de lange termijn af te dekken met het investeren in goud. Op de korte termijn is het echter niet mogelijk om als investeerder een portefeuille af te schermen tegen inflatie door middel van het investeren in goud. De kenmerken van een economie tijdens een bepaalde periode bepalen voornamelijk hoe goud reageert op inflatie. Het wetenschappelijk onderzoek van Hoang et al. (2016) wijst echter uit dat goud op de lange termijn geen hedge tegen inflatie is. In het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en India vormt goud op de korte termijn wel een hedge tegen inflatie. Het tegenstrijdige resultaat van dit artikel vergeleken met de andere artikels kan worden verklaard door de introductie van niet-lineariteit. In dit artikel wordt bewezen dat de relatie tussen goud en inflatie in een aantal landen niet een lineaire is. Zo is er in meer ontwikkelde landen een non-lineaire relatie zichtbaar, en in ontwikkelingslanden een lineaire relatie zichtbaar. Goud zou wellicht dus beter kunnen worden gebruikt met als doeleinde om een meer gediversifieerd portfolio samen te stellen. Op basis van de uitkomsten van wetenschappelijke artikelen zou ik het afraden om goud te gebruiken als hedge tegen inflatie. De resultaten zijn tegenstrijdig. Bovendien beargumenteren dus sommige artikelen wel dat goud als inflatie hedge kan worden gebruikt op de lange termijn, maar hiervoor is een heel lange tijd horizon nodig.

Onroerend Goed

Een andere manier die vaak wordt genoemd om inflatie tegen te gaan is het investeren in onroerend goed. Een toegankelijke manier om hierin te investeren is via een Real Estate Investment Trust (REIT). Dit is een bedrijf dat onroerend goed bezit en inkomsten hierop genereert. Door het aankopen van een REIT is het dus mogelijk om indirect in onroerend goed te beleggen. Rubens et al. (1989) hebben onderzocht hoe een aantal portfolio’s die onder andere bestaan uit verschillende onroerend goed types het doen ten opzichte van inflatie. Elke portfolio vormde ten minste een gedeeltelijke hedge tegen inflatie wanneer het ging om verwachte inflatie. Wanneer inflatie onverwacht optrad vormde alle portfolio’s geen hedge tegen inflatie. Het type inflatie bepaalt dus grotendeels of onroerend goed kan worden gebruikt tegen inflatie. De huidige inflatie is hoog, en de verwachting is dat deze ook nog op de korte termijn hoog blijft. Momenteel zou onroerend goed dus een manier kunnen zijn om te hedgen tegen inflatie mits de verwachte inflatie vergelijkbaar is met de uiteindelijk werkelijke inflatie. De portfolio bestaande uit financiële activa en residentieel onroerend goed uit het artikel heeft de hoogste Sharpe ratio. Het zou dus met de huidige verwachte inflatie het meest aantrekkelijk zijn om in een REIT te investeren die zich focust op residentieel onroerend goed. Een ander wetenschappelijk artikel van Park et al. (1989) focust specifiek op het hedgen van inflatie door middel van REITs. Aandelen presteren doorgaans slecht in tijden van hoge inflatie. Alhoewel REITs als onderliggende waarde de inkomsten van onroerend goed hebben, zou het kunnen dat ze net zoals aandelen het toch slecht doen wanneer er hoge inflatie is. Uit het onderzoek komt naar voren dat REITs eigenlijk vergelijkbaar met aandelen presteren, en dus geen goede inflatie hedge zijn. Echter komt er wel naar voren dat wanneer er een onderscheid wordt gemaakt tussen verwachte en onverwachte inflatie, REITs gedeeltelijk als inflatie hedge kunnen worden gebruikt wanneer inflatie wordt verwacht. Dit komt dus gedeeltelijk overeen met de bevindingen van Rubens et al.

Inflatie gerelateerde obligaties

Een andere manier die doorgaans wordt genoemd om inflatie tegen te gaan, is het investeren in inflatie gerelateerde obligaties. Hierbij zijn de coupons en de hoofdsom gekoppeld aan de huidige inflatie. Hierdoor is de obligatie dus direct beschermd tegen inflatie. Echter beschermt een inflatie gerelateerde obligatie op de korte termijn niet tegen inflatie. De prijs van een inflatie gerelateerde bond gaat omlaag wanneer de opbrengst omhoog gaat, net zoals een gewone obligatie. Wanneer de consumenten prijs index wordt vergeleken met het rendement van inflatie gerelateerde obligaties over periodes van 1 jaar, blijkt dat er weinig correlatie tussen de meeteenheden is. Op de lange termijn beschermt een inflatie gerelateerde obligatie dus wel tegen inflatie, maar niet op de korte termijn. Een ander belangrijk aspect van deze obligaties is dat de verwachte inflatie in de prijs van de obligatie is ingeprijsd. Een inflatie gerelateerde obligatie beschermt dus tegen onverwachte inflatie. Als de werkelijke inflatie dus lager is dan de verwachte inflatie wordt er een negatief resultaat behaald op een inflatie gerelateerde obligatie.

Is het dus mogelijk om te hedgen tegen inflatie?

Het is mogelijk om te hedgen tegen inflatie, maar dit is dus uiteraard niet zonder risico. Bij het investeren in REITs of inflatiegerelateerde obligaties als inflatie hedge hangt de effectiviteit met name af van de werkelijke inflatie ten opzichte van de verwachte inflatie. Wanneer er hoge inflatie wordt verwacht, en dit ook werkelijkheid wordt, kan inflatie worden tegengegaan door het investeren in REITs. Wanneer de inflatie hoger uitpakt dan verwacht, is het voordelig om inflatie gerelateerde obligaties te bezitten. De werking van het investeren in goud als inflatie hedge is twijfelachtig. Inflatie zorgen kunnen dus niet direct worden afgenomen aangezien de effectiviteit van hedgen tegen inflatie sterk afhankelijk is van de verwachte en werkelijke inflatie.

reacties